Bij-zondere tuinen

Bij-zondere tuinen!

BPS Tuinen onderscheidt zich duidelijk op verschillende vlakken van andere groenfirma’s. Allereerst is BPS een onderneming die zich niet commercieel laat beïnvloeden en dat ook overbrengt naar de klant door eerlijk advies die vooral het midden houd tussen wat jij als eigenaar verlangt van een tuin en wat goed is voor alles wat komt leven of reeds zijn niche heeft gevonden in uw tuin. Dit zowel voor wat betreft dieren als planten. Als geboeid natuurliefhebber is Pieter Declerck gefascineerd door zowel onze echte natuur als ook de tuinen die wij aanzien als ons eigen groen lapje. Er wordt als het ware getracht een overeenkomst te sluiten tussen cultuur en natuur bij ieder nieuw project, hoe klein of groot dat ook mag zijn! De belangrijkste troeven die BPS hanteert staan hieronder kort omschreven. Er wordt aangeraden dit even door te nemen om een beter beeld te krijgen van het bedrijf en waar het voor staat. Vaak kiezen mensen voor een tuinaannemer enkel en alleen gebaseerd op basis van prijsklasse of naam & faam. Wie verder wil kijken dan dit kan op termijn een veel duurzamere tuin laten uitwerken die zowel goed is voor u als uw omgeving en niet enkel gebaseerd is op een bepaalde ‘opgelegde’ stijl of prijsklasse. Wij leven allemaal in een tijd waarin natuurbehoud namelijk nog nooit zo belangrijk was als ooit tevoren en moeten daarom verder denken dan enkel en alleen dat wat goed is voor ons als mens en onze verlangens behartigd! Er is meer…Veel meer!!!

Ecologische aanpak

‘Ecosysteemingenieurs’ worden we als mens soms ook genoemd in ecologische termen. Naast ons mensen zitten ook bv bevers en mieren in datzelfde schuitje. Het wil zo veel zeggen als ‘een in sociaal verband levend organisme die een eigen ecosysteem rondom zich creëert door zijn manier van doen en laten binnen de georganiseerde levenswijze’. Als mens zijn wij de grootste ecosysteemingenieurs en  hebben wij bijna de hele wereld aangepast naar ons doen en laten met vele, vaak nadelige gevolgen voor ons eigen milieu waarin we vertoeven en diegenen die we achter ons laten wanneer we komen te gaan zoals onze eigen kinderen en kleinkinderen.

Er moet echter steeds hoop blijven voor wie de natuur die nog rest rondom ons (te beginnen in eigen tuin) een helpende hand wil toesteken. Bij BPS Tuinen kan je alvast rekenen op een stevige kennis naar ecologisch opgestelde tuinaanleg die er echt toe doet en waar we allemaal beter van worden!

Iedere kleine bij, mier of vliegje en zelfs een simpele luis zorgt voor een gezond, sterk ecosysteem in uw eigen tuin(tje). Zolang er een goede balans kan behouden worden tussen de vele kleine en grotere organismen die uw tuin bevolken kan er ook echt genoten worden van een gezonde tuin en leefomgeving die een minimum aan onderhoud vraagt. Externe factoren steken hier dan wel vaak een stokje voor maar dat mag u niet beletten te blijven streven naar een beter leefmilieu te beginnen bij uw eigen tuin!

Biodiversiteit

Heb jij een kleine stadstuin of eerder een grote landschappelijke tuin of zelfs een hypermoderne tuin die aansluit op uw woningstijl? Hoe het ook zij, iedere tuin kan barsten van het leven zolang u maar zorgt voor voldoende aantrekkingsbronnen die er voor zorgen dat dieren en planten er zich thuis voelen. ‘Biodiversiteit’ is de term die al een tijdje de ronde gaat in de media om de natuur meer te ondersteunen.  Een goede zaak die feitelijk al veel langer gehoor had moeten krijgen onder de bevolking. Het wil dus gewoon zeggen dat er wat meer moet afgestapt worden van het eentonige gazon die vaak heel wat ruimte inneemt in de tuin alsook de monotone aanplantingen die de tuinarchitectuur veelvuldig toepast in vele tuinen en daarmee ook particulieren aanzet tot dergelijke aanplantingen.  Monotone tuinen (hoe klein of groot die ook zijn) bieden weinig niches voor de wilde natuur, de inheemse planten en dieren. Ook het onderhoud ervan is vaak extra milieubelastend en slecht voor een goede ecologische opbouw. Door enorm habitatverlies zijn planten en dieren steeds meer noodgedwongen zich aan te passen aan nieuwe omgevingen zoals openbare groenzones en tuinen tot zelfs gebouwen en onderbroken verhardingen in het stad. De natuur is flexibel en past zich aan zo goed het kan, maar aan het tempo waarin de mens nu leeft veranderd alles zo vlug dat evolutie simpelweg niet altijd meer kan bijbenen.

Door het uitputten van natuurlijke grondstoffen zoals turf in veengebieden en fossiele brandstoffen alsook  het almaar meer wegnemen van bossen komt er ook veel meer co2 vrij waardoor de temperatuur gaat stijgen met alle gekende gevolgen. Ons klimaat raakt verstoord en is zo ook weinig voorspelbaar.  De gevolgen werken zowel rechtstreeks als onrechtstreeks op onze natuur in.

Maatregelen vanuit de overheid om dit alles in te perken zijn noodzakelijk maar we kunnen ook veel voorkomen door zelf anders te gaan denken en doen!

Om een lang verhaal kort te maken draagt BPS Tuinen bij tot het ondersteunen van al dat grote en kleine leven door meer variatie aan te brengen in tuinen, betere doordachte keuzes te maken in wat wel of niet weg moet en mensen ook meer bewust te maken van de echte problemen die er vandaag zijn inzake ons milieu en levensstijl.  Welke tuinstijl jij ook vooropstelt, er is altijd de mogelijkheid om uw steentje bij te dragen. Variatie hoeft trouwens niet altijd gezien worden als een groot project of volledige herziening van uw tuin, vaak zit het in de kleine dingen zoals simpelweg een gazon die je iets minder maait en waar een bloemetje mag in staan (liefst meer dan één!) of het plaatsen van enkele platte stenen of brokstukken en houtafval waar dat niet stoort  als schuilplaats voor vele kleine dieren en co2 buffer. Tussen de voegen van je verharding kan je ook perfect met een mooie ‘voegenvuller’ werken in de vorm van een wintergroen kruipertje die nog eens mooi bloeit ook. Natuurlijke waterplasjes  kan je laten waar ze zijn of zet enkele ondiepe schalen  al dan niet ingegraven. Daarnaast zijn er ook nog een heleboel ‘Biodiversiteits-ondersteunende’ dingen die je  extra kan doen of waar je beter kan op letten en BPS Tuinen helpt u hier graag in verder met raad en daad!

Habitat en Habitus

We hebben allemaal al wel eens iets meegenomen  als aandenken aan een mooie reis of uitstap die je maakte en vaak zijn dit naast de culturele souvenirs ook souvenirs uit de natuur zoals een zaadje of een plantje. Eerder dan uit pure nieuwsgierigheid, ik kan daar trouwens ook van meepraten! Nu moeten we wel beseffen dat de meeste planten die we vandaag in de tuin staan hebben een gevolg zijn van ons onweerstaanbaar verlangen naar nieuwigheden wat er ook voor zorgt dat we heel wat uitwisselen met elkaar! Op zich niets mis mee zou je denken maar jammer genoeg is dat niet altijd het geval. Door ons vele intrekken en uitwisselen hebben een aantal van die planten en dieren een ingrijpende werking op onze inheemse natuur en dus ook op ons bestaan. Om maar enkele te noemen, het Aziatisch lieveheersbeestje, de Grijze eekhoorn,Chinese muntjak, Aziatische hoornaar, Japanse duizendknoop, Reuzenbalsemien, Parelvederkruid, Buxusmot, Reuzenbereklauw, etc…zijn alle invasieve soorten die onze inheemse fauna en flora bedreigen op rechtstreekse en onrechtstreekse manier. Er moet  echter ook gezegd worden dat vele soorten die hier een plaag vormen zijn ingevoerd door wetenschappelijke experimenten en ‘biologische bestrijding’ van plagen in de landbouwteelt en andere sectoren door invoer van natuurlijke vijanden uit andere landen, ooit bedoeld als proefproject. Het Aziatisch lieveheersbeestje is daar een voorbeeld van. De problemen uiten zich niet alleen doordat deze soorten zich dominanter gedragen maar ook door de eventuele ziektekiemen of plagen die ze met zich meedragen en onze inheemse natuur aantasten die hier niet tegen gewapend is!

Oplossing?

Hoewel er geen terugwerkende krachten kunnen ingezet worden om dit alles terug recht te zetten kunnen we wel beginnen met het stoppen van import van fauna en flora uit andere, vaak verre landen. Stoppen dus met het aanmoedigen van de handel om van de wereld één natuurgebied te maken of toch dit proces zo trachten te vertragen dat er voldoende ruimte overblijft voor soorten om zich aan te passen aan alles wat nieuw is. BPS Tuinen tracht hier verantwoordelijkheid in te nemen door naast inheemse planten ook planten toe te passen uit gelijkaardige klimaatzone’s  (die hier al een tijd worden toegepast en zich bewezen hebben als meerwaarde op diverse gebieden).

Naast het toepassen van de juiste soorten op de juiste plaats wordt er bij BPS Tuinen ook stilgestaan bij de natuurlijke groeivorm of ‘Habitus’ van de planten waarmee gewerkt word. Al te vaak worden planten commercieel  voorgesteld  voor hun bijzondere vorm of bloemen die men via selectie of onder geforceerde omstandigheden tracht te verkrijgen. In de natuur word er enkel geselecteerd op soorten die zich het best aanpassen aan hun omgeving en zich succesvol kunnen vermeerderen al dan niet met enige hulp van wind of bestuivers. Genetische afwijkingen zoals dubbele bloemen zijn daarom al helemaal uit den boze gezien deze niet bereikbaar zijn voor bestuivers. Ook planten die niet voldoen aan hun natuurlijke groeivorm hebben vaak met allerlei problemen te maken zoals windgevoeligheid of grotere vatbaarder voor ziektes en plagen. Wat mensen dus als mooi en aantrekkelijk zien is vaak van weinig nut voor de natuur algemeen.

BPS probeert dus ook hier een weg te banen tussen natuur en cultuur. Weten wat best gaat op welke plaats en het inperken van ‘geforceerde’ groeistructuren en planten geselecteerd enkel op de bloei.

Ook rood, geel of bontkleurige plantenvariëteiten worden vermeden daar ze ook hier zijn ‘ontwikkeld’ door selectie van de mens maar slechts weinig meer te bieden hebben voor onze natuur dan een ‘leuke afwisseling’. Groen bestaat van nature in zoveel verschillende tinten dat dit voor mij overbodig lijkt. Het anthocyaan bijvoorbeeld die de rode kleur geeft aan bomen als de rode beuk hebben een nadelige werking op het omzetten van Co2  uit de lucht bij fotosynthese.

Verder moet er op geduid worden dat vele aangeboden planten op kwekerijen en tuincentra’s vaak behandeld zijn geweest met één of meerdere pesticiden en dit goedje zo overdragen op onze bestuivers via het stuifmeel. Dit blijft vaak jaren in de voedselkring rondcirculeren (afhankelijk van de actieve stof). Deze chemische cocktails worden zeer slecht afgebroken in de natuur en worden dus beter te allen tijde vermijd. Probeer daarom steeds uw planten aan te schaffen via organische kwekerijen of leveranciers waar BPS Tuinen ook deel van uitmaakt!

Belangrijke beestjes

Zoals al vaak aangehaald in voorgaande paragrafen, bestaat de tuin niet alleen uit bloemen en planten maar ook door alles die zich hier tot aangetrokken voelt. Men spreekt hierbij over ‘Co-evolutie’, hetgeen betekend dat bloemplanten zijn ontwikkeld om insecten aan te trekken voor bestuiving (aangezien planten zichzelf niet kunnen verplaatsen en wind niet altijd voldoende effect heeft voor de bestuiving, alsook het tegengaan van inteelt) en die insecten op hun beurt fysieke aanpassingen hebben ontwikkeld gedurende de evolutie om beter te kunnen bestuiven of één of meerdere soorten. Ze hebben dit beslist niet bewust gedaan omdat bloemen zich zouden kunnen voortplanten via kruisbestuiving maar vooral voor de nectar die bloemen aanmaken en er voor zorgt dat ze ongemerkt bij het binnendringen van de bloem ook wat stuifmeel meenemen op weg naar een andere bloem van dezelfde soort.  Het natuurlijke mechanisme werkte blijkbaar zo effectief dat sommige plantensoorten een ware verbintenis zijn aangegaan met hun bestuivingspartner door een zeer specifieke bloemvorm of trechter te ontwikkelen voor op hun beurt aangepaste monddelen bij de bestuiver (in de vorm van een langere roltong bijvoorbeeld bij vlinders en nachtvlinders of bepaalde hommelsoorten, een extreem voorbeeld hiervan is de relatie tussen de orchidee Angraecum sesquipedale en de pijlstaartvlinder Xanthopan morgani praedicta met een bloembuis en roltong van circa 25cm lang!)). Andere dan weer kunnen een breed scala aan van bloemvormen (Honingbijen en vele solitaire bijensoorten en kevers) en omgekeerd kunnen ook planten ervoor zorgen dat ze door veel verschillende soorten kunnen bevrucht worden. Nog andere planten eten van 2 walletjes (zoals bijvoorbeeld wilgen); ze laten zich zowel bestuiven met de wind als door insecten zoals bijvoorbeeld de wilgenhommel en vele solitaire bijen zoals zandbijen. Het aantrekken van bestuivers, de manier van bestuiven bij beide spelers en het transport van stuifmeelkorrels zelf zijn dan weer een unieke gebeurtenis op zich die een apart hoofdstuk vormt maar die ik hier niet verder bespreek.  Niet alleen insecten zijn ingezet door planten om kruisbestuiving uit te richten maar ook een aantal kleine zoogdieren en vogels als vleermuizen en kolibries in sommige landen doen dit belangrijke werk die ons uiteindelijk ten goede komt!

Kort geschetst zijn planten en dieren dus onlosmakelijk verbonden met elkaar zowel als voedselbron enerzijds en anderzijds voor de planten als ultiem bestuivingsmiddel.

Wormenweelde

Naast bloemenbezoekers zijn er uiteraard ook nog de zo ondergewaardeerde opruimers van de natuur. Een zeer brede waaier van dieren die ervoor zorgen dat onze composthopen met plantaardig en/of dierlijk afval kan worden omgezet naar voedzame grondstoffen opneembaar voor planten in uw tuin. Om er maar één te noemen neem ik meteen de aan het zicht onttrokken regenwormen erbij, horende  tot de familie van de ringwormen (Annelida). Niet omdat deze mijn hart gestolen hebben wegens lief en schattig maar wel omwille van hun zeer belangrijke levenstaak! Wormen zijn voor het overgrote deel bodembewoners, ook zo de gewone regenworm en vele van zijn neefjes en nichtjes dus. Op onbedoelde wijze zorgen zij er algemeen voor dat harde grondlagen op langere termijn gebroken worden omwille van hun graafactiviteiten, de ene soort graaft daarbij horizontaal, de andere verticaal. Op die manier ontstaan luchtgangen die zuurstof binnen laten in de verdichte grond en zo leven biedt aan een heel scala andere bodemdieren die elk hun specialiteit hebben in het milieu waarin ze vertoeven. Niet alleen kan zuurstof in de grond doordringen maar wordt ook water beter opgenomen en doorgespoeld naar beneden bij zware regenval. Wormen zijn dus een soort primaire organismen in de afbraak van rottende organische materialen zoals afgevallen bladeren van de bomen en kleine dierlijke resten die zich anderzijds zouden ophopen. Het afvalproduct die ze hierbij afscheiden is feitelijk de beste meststof die er bestaat! Zelfs Aristoteles wist al hoe belangrijk deze groep van dieren zijn toen hij ze ‘de ingewanden van de aarde’ noemde. Charles Darwin schreef; ‘Er valt nog te bezien of er soorten zijn die zo’n belangrijke rol in de wereldgeschiedenis hebben gespeeld als deze simpele levensvormen’.

Tuinen voor de toekomst

Wie voorgaande paragrafen las kan zich enigszins een beeld vormen van hoe BPS Tuinen zich een weg baant in het gehele commerciële tuingebeuren en rekening houd met factoren die als echt belangrijk kunnen en moeten worden beschouwd.

Nieuwe tuinvisie

Iedere tuineigenaar heeft natuurlijk zijn eigen ideeën wat betreft indeling en wat je precies verlangt van een tuin algemeen al dan niet met hulp van een expert voor het ontwerp, aanleg en verder onderhoud.

Eén iets moeten we echter allen in gedachten houden! Tuinen vormen langzaam maar zeker de laatste redding voor onze nog overgebleven fauna en flora (die zich kan aanpassen aan menselijke omgevingen) en zijn daarmee een belangrijke schakel geworden in het ecologisch beleid.

Wie hier verder wil aan meewerken zal sowieso een andere denkpiste moeten uitproberen om ons ‘algemene tuinbeeld’ wat bij te schaven. Hiermee bedoel ik zaken zoals het stoppen van toepassen van pesticiden (ook niet door zogenaamde ‘Professionals’ dus), minder maaien en meer onbenutte graskanten laten doorgroeien, selectiever ‘ onkruiden’ verwijderen als dat echt nodig is of met bodembedekkers werken, meer bloemen aanschaffen (onbespoten!) voor bestuivers algemeen en verder vooral genieten van uw tuin zonder dat u daar een ‘slaaf’ van bent! Voor de jonge generatie zal deze ‘nieuwe tuinvisie’ wellicht meer aanspreken dan voor de oudere generaties die nooit anders gekend hebben dan een tuin waarin wekelijks gewerkt werd om er voldoende controle te kunnen krijgen op alles wat je niet aanstaat. Toch kan iemand die ruimdenkend is hier nieuwe energie uit putten en zien dat dit alles echt wel de moeite waard is!

BPS-visie

BPS Tuinen legt zich vooral toe op het ontwerpen  en aanleggen van tuinen die voldoen aan een aantal ecologische pijlers ongeacht de stijl die de eigenaars  vooropstellen. Door een sterk vormgevings en beplantingsplan heb je sowieso al een goede basis om mee te starten en waar je al doende leert hoe simpel en boeiend het kan zijn een mooie, naturelle tuin te hebben om in te wandelen en van te genieten! Terug leven in en vaak ook van de tuin met groenten, fruit en bessen gedurende het hoofdseizoen, kruiden en wilde planten inmengen en ontdekken welke planten ook consumeerbaar zijn. Maak je niet constant zorgen om mogelijke aantastingen of ongewenste planten maar probeer ook vooral te accepteren dat je als mens niet alles in de hand kan hebben, ten slotte blijven ook wij als oppermachtige soort onderworpen aan de kracht van het leven. En maar goed ook…

Op en top eco!

Wil je als echte natuurliefhebber gaan voor de volledige set ecologische pijlers waar een maximum aan fauna en flora zich tot aangetrokken voelt? Dan zal uw tuin wellicht iets ruiger ogen, met één of enkele natuurlijke waterpartijen (kikkerpoel bv), takkenwall of houtstapels (die blijven liggen), aangelegde bloemenborders, graszones met wilde bloemen en bloembollen die 2 x per jaar gemaaid worden, struwelen en uiteraard mooie hoogstambomen waarbij een kleine boomgaard niet mag ontbreken en bij dit alles natuurlijk een onderhoud waarvoor je niet iedere week uw kniematje moet bovenhalen zodat je ook de kleine onkruidjes kan uittrekken. Slecht nieuws voor de tuinaannemer en goed nieuws voor u zou je kunnen denken. Maar wie niet echt thuis is is het gehele tuingebeuren heeft ook professionele ondersteuning nodig in dergelijke tuinen, zeker in de eerste jaren!

BPS-Stijl

Verder heeft BPS Tuinen een aantal concepten uitgewerkt die eigen zijn aan de stijl van de ontwerper, Pieter Declerck. Zo is er bijvoorbeeld de semi-wilde border waarin een compromis gemaakt wordt tussen wilde natuur en bijpassende aanplantingen. Algemeen wordt er ook in de eerste plaats gekozen voor ‘natuurlijk ogende ‘ beplanting in hun natuurlijke groeivorm (habitus) die goed aansluiten op elkaar en zo nodig met een maximaal aantal soorten per m² zonder dat dit ook maar enigszins storend werkt. De foto’s kunnen u getuigen daarvan. Er wordt ook steeds gezocht naar alternatieven voor de zo graag gebruikte ‘massieven’ om een tuin op natuurlijke wijze te kunnen indelen zonder al te veel onderhoud of machinegebruik. En binnen dit alles dus ook rekening houdend met het toegankelijk en aantrekkelijk maken van de tuin voor wilde fauna en flora.  BPS Tuinen probeert tevens voor alle producten de juiste leveranciers te vinden, dwz milieubewuste, ecologische producten van duurzame kwaliteit. Ken jij nog mensen? Laat zeker iets weten!

Wie nu investeert in een ecologisch onderrichte tuin zal ook zijn steentje bijdragen naar de toekomst, simpelweg door uw kinderen te laten meegenieten van al die kleine mooie dingen. Die nemen ze later mee in hun eigen levensvisie die de natuur verder ondersteund ipv afbreekt.

Ten slotte wil tuinaanleg niet altijd betekenen dat we alles moeten afbreken om terug te kunnen opbouwen. Soms zijn drastische middelen nodig om een tuin naar hoger niveau te tillen maar vaak zijn de karakteristieke elementen reeds aanwezig en kan je van daaruit vertrekken. Niet afbreken maar verder uitbreiden of ondersteunen dus!